Wizyt:
Dzisiaj: 6Wszystkich: 47135

Statut

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU STRZELECKIEGO
I KOLECJONERSKIEGO OBUCHOWO


ROZDZIAŁ I

NAZWA, SIEDZIBA, OBSZAR DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY.

§1

Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Strzelecki i Kolecjonerski Obuchowo”, zwane dalej „Klubem”, jest dobrowolnym, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych działających na rzecz kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu strzeleckiego i sportów obronnych oraz zainteresowanych kolekcjonowaniem szeroko pojętych militariów i broni.

 

§2

Podstawę prawną działania Klubu, który posiada osobowość prawną, stanowią:
1. ustawa z dn. 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz.113 z późn.zm.),
3. postanowienia niniejszego statutu
4. wytyczne i uchwały Walnego Zgromadzenia,
5. uchwały Zarządu.

 

§3

Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polski.

 

§5

Siedzibą Klubu jest miejscowość Nowy Dwór położona w Gminie Morąg.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA KLUBU. RODZAJE I ZAKRES DZIAŁAŃ.

§6

Celem Klubu jest:
1. Wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, rekreacyjnego oraz sportów obronnych i militarnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą.
2. Kolekcjonowanie szeroko pojętych militariów i broni.
3. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Klubu.
4. Wspieranie członków Klubu w realizacji ich zainteresowań zgodnych z celami określonymi w statucie.

§7

Określone w punkcie poprzedzającym cele Klub realizuje poprzez:
1. Organizowanie szkoleń sportowych, stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju strzelectwa sportowego i innych sportów obronnych.
2. Uprawianie strzelectwa sportowego i rekreacyjnego oraz innych sportów obronnych.
3. Organizowanie kursów, treningów, ćwiczeń, szkoleń i zawodów w strzelaniu sportowym, praktycznym i rekreacyjnym.
4. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz z rodzicami członków-uczestników Klubu w zakresie celów realizowanych przez Klub.
5. Współdziałanie z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego i innymi organizacjami mającymi podobne cele działania.
6. Popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu.
7. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań.

 

§8

Klub prowadzi sprawozdawczość oraz dokumentację ze spotkań i wzajemnych uzgodnień.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§10

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Klubu, która:
a) złoży pisemną deklarację członkowską,
b) przedstawi pisemną rekomendację członka zwyczajnego,
c) zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Zarząd Klubu po sześciomiesięcznym okresie próbnym.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba niepełnoletnia, która przedłożyła wraz z deklaracją członkowską pisemną zgodę opiekunów prawnych na członkostwo w Klubie.
3. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba posiadająca obywatelstwo innego kraju.
4. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i po uiszczeniu wpisowego.


§11

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej z kraju i zagranicy, która deklaruje pomoc organizacyjną lub finansową dla Klubu.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i po uiszczeniu wpisowego.
3. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń Klubu w zakresie uzgodnionym z Zarządem Klubu.
4. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
5. Członkowie wspierający, posiadający osobowość prawną uczestniczą w działalności Klubu poprzez pełnomocników.

§12

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Klubu i jego działalności.
2. Członków honorowych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu.
3. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

 

§13

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
1. uczestniczyć w działalności Klubu,
2. wybierać władze Klubu oraz być wybieranym do tych władz,
3. występować z wnioskami dotyczącymi działalności Klubu,
4. korzystać z pomocy Klubu,
5. korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego Klubu oraz innych udogodnień, jakie stwarza Klub swoim członkom zgodnie z zasadami, ustalonymi przez Zarząd Klubu.
2. Członkowie zwyczajni Klubu są zobowiązani do:
1. aktywnego uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Klub i realizacji celów Klubu,
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
3. godnego reprezentowania Klubu,
4. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Klubu,
5. poszanowania własności Klubu, jako wspólnego dobra jego członków.

 

§ 14

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, za pokwitowaniem odbioru,
2. śmierci członka,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
4. nieuczestniczenia w działalności Klubu bez usprawiedliwienia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy,
5. wykluczenia z Klubu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów uchwalonych przez władze Klubu,
6. wykluczenia z Klubu w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
2. Decyzje w sprawach określonych w ust.1 pkt 4-5 podejmuje Zarząd Klubu. Prezes Zarządu zobowiązany jest zawiadomić członka listem poleconym o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie miesiąca licząc od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Członek występujący z Klubu obowiązany jest do uregulowania wszystkich zobowiązań w stosunku do Klubu.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

 

§ 15

1. Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna,
2. Członkowie Władz Klubu pełnią swe funkcje honorowo.
3. Kadencja władz Klubu, o których mowa w ust.1 pkt. 2 i 3 trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Uchwały władz Klubu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów oddanych ważnie, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Klubu.
3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w roku. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pismami doręczonymi za pokwitowaniem, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania, wybrany w głosowaniu jawnym przez osoby uprawnione do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 17

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie w trybie określonym w § 16 ust.3.
2. Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na żądanie:
1. 1/3 członków Klubu,
2. Komisji Rewizyjnej.
3 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, zwołuje Zarząd Klubu w terminie jednego miesiąca licząc od dnia wniesienia żądania. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pismami doręczonymi za pokwitowaniem, co najmniej na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
5 W razie nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach, o których mowa w ust.2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w terminie jednego miesiąca licząc od dnia powzięcia informacji o nie zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd. O miejscu, terminie i porządku obrad Komisja Rewizyjna powiadamia członków pismami doręczonymi za pokwitowaniem, co najmniej na 7 dni przez terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Klubu, a w szczególności:
1. określania głównych kierunków działania Klubu,
2. uchwalanie statutu i jego zmian,
3. wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
7. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 19

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Prezes Klubu, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz i Członkowie wybierani są w głosowaniu jawnym przez członków Zarządu, ze składu wybranego przez Walne Zgromadzenie.
4. Pracą Zarządu kieruje Prezes Klubu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na cztery miesiące i przewodniczy im Prezes lub Wiceprezes.

 

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. określanie szczegółowych kierunków działania,
3. uchwalanie budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat obciążających członków Klubu i inne osoby,
8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych organizacji krajowych i zagranicznych,
10. określania wzorów emblematów, pieczęci, i legitymacji Klubu,
11. podejmowania uchwał w sprawie zatrudnienia pracowników w Klubie oraz określenia ich wynagrodzenia,
12. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
13. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącego, Sekretarza i Członka wybierają w głosowaniu jawnym członkowie Komisji wybranej przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Klubu,
2. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania przez Zarząd Klubu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków. Żądanie, o którym mowa powyżej, powinno zostać podpisane przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej uczestniczących w posiedzeniu, na którym podjęto uchwałę o wystąpieniu z takim żądaniem.
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Klubu,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 23

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Klubu.

 

§ 24

W przypadku określonym w § 22 pkt 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przez Zarząd Klubu w terminie nie dłuższym niż miesiąc licząc od daty zgłoszenia żądania przez Komisję Rewizyjną.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK KLUBU

 

§ 25

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, gotówka, papiery wartościowe nabyte przez Klub.

§ 26

Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Klubu i ofiarności publicznej.

 

§ 27

Podstawą działalności finansowej Klubu jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Klubu. Majątek Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych Klubu.

 

§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Klubu składa dwóch członków Zarządu łącznie tj. Prezes lub Wiceprezes i Członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 29

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, wyznacza likwidatora, którym może być Prezes Zarządu oraz przeznaczenie majątku Klubu.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Statut niniejszy został uchwalony przez zebranie założycieli w dniu 12.04.2014 r. i wchodzi w życie z dniem wpisania Klubu do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej Starosty Ostródzkiego.
2. Zebranie członków założycieli Klubu jest jednocześnie pierwszym Walnym Zgromadzeniem Członków Klubu, a przeprowadzone wówczas wybory i podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem wpisania Klubu do ewidencji, o której mowa w ust.1.
3. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Klubu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Komitet Założycielski:
1 (-) Stanisław Stapurewicz
2 (-) Mariusz Ratajczak
3 (-) Krzysztof Przybyła